Anbi gegevens

Algemene  informatie

  • Adres: Molenstraat 23, Ulvenhout (ingang straat Vang tussen huisnummers 8 en 10).
  • Correspondentieadres: ’t Vlot 2a, 4851 EZ Ulvenhout.
  • Website: www.molendekorenbloem.nl
  • Molen De Korenbloem heeft ook zijn eigen Facebook pagina.
  • KvK nummer: 20088731
  • ANBI nummer: 8068.57.602
  • Bankrekeningnummer: NL72RABO 01089.07.546
  • RSIN: 8068.57.602

Doelstelling en Beleid Stichting Molen De Korenbloem

Het rijksmonument molen De Korenbloem is een nog echt malende molen in gemeente Breda. De molen is eigendom van Stichting Molen De Korenbloem en heeft ten doel “de molen De Korenbloem te Ulvenhout te onderhouden en restaureren zodat deze in goede staat voor het nageslacht bewaard zal blijven en daartoe de nodige financiële middelen te verwerven“ (statuten art. 2). De stichting tracht heel Ulvenhout te betrekken bij dit industriële monument d.m.v. vele activiteiten zoals deelname nationale en regionale molendagen, elke zaterdag openstelling v/d molen, jaarlijkse klas bezoeken v/d Ulvenhoutse basisscholen, etc.

Bestuurssamenstelling en beloningsbeleid

Het bestuur van Stichting Molen De Korenbloem bestaat Peter van der Westerlaken (vanaf 2007; huidige functie: Voorzitter), Michiel Driedijk (2016; Secretaris), Marcel ter Hofstede (2015; Penningmeester), Peter van Iersel (2006; Technische zaken) en Eric van der Westerlaken (1998; Molenaar). Het gehele bestuur fungeert geheel vrijwillig en onbezoldigd. De molenaar heeft recht op een vrijwilligersvergoeding maar staat deze af aan de Stichting.

Staat van Baten en Lasten en Balans

tabel 1

Tabel 2

Financiële toelichting en actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

Het jaar 2015 stond in het teken van de geplande noodzakelijke en ingrijpende restauratie van de kap en wieken. Het grootste deel hiervan is gefinancierd met in 2015 ontvangen subsidies van het Rijk (BRIM) en de Gemeente Breda en met ‘gespaarde/gereserveerde’ subsidies 2013-2014 (onttrekking subsidies). De exploitatiekosten (m.n. vaste kosten zoals verzekering, hypotheek, energie/water, OZB, inkoop granen) en overige kosten (o.a. bestuur en molenkrant) hebben we m.n. kunnen betalen door giften van de Ulvenhoutse bevolking en Stichting ’t Hofflandt en door verkoop van molenproducten en opbrengsten verhuur. Steeds meer mensen weten de molen op zaterdag te vinden voor het kopen van typische eigen molen producten zoals meel, brood, worstenbroodjes, eierkoeken en geschenkmanden ! Ook hadden we in 2015 voor het eerst inkomsten uit de ‘verhuur’ v/d wieken d.m.v. een spandoek. Het jaar 2016 zal m.n. in het teken staan van de noodzakelijke renovatie van de loods achter de molen (o.a. asbest dak) en van het organiseren van nieuwe activiteiten om de molen nog meer in het hart van Ulvenhout te plaatsen en daarnaast de instandhouding van de molen voor de volgende generaties te borgen.

Het jaar 2016 was een enerverend jaar voor de molen! Naast de noodzakelijke renovatie van de loods achter de molen en noodzakelijk onderhoud aan de molen zijn in 2016 flink wat activiteiten georganiseerd. Hoogtepunt was de deelname aan de landelijke Molenprijs 2016 wat veel publiciteit en een mooie geldprijs heeft opgeleverd.

De renovatie van de loods was een forse maar zeer noodzakelijke investering o.a. vanwege het lekkende asbest dak. Doordat de loods niet als (molen)monument wordt beschouwd kon geen aanspraak gemaakt worden op ‘reguliere’ subsidies en is de financiering gedekt vanuit eigen middelen, steun vanuit het Rabobank Coöperatiefonds, ‘asbest’ subsidie en (toekomstige) extra huuropbrengsten. Na de renovatie kan de loods weer tientallen jaren mee!

Het noodzakelijk onderhoud voor de molen is gefinancierd met subsidies van het Rijk (BRIM) en de Gemeente Breda. Een deel van de BRIM subsidie is tevens gereserveerd voor de forse renovatie van de kap in 2017/2018. Ook is het netto resultaat van de gewonnen Molenprijs gereserveerd om een deel van de geplande ‘Molenprijs’ doelstellingen alsnog in 2017/2018 te bereiken.

De exploitatiekosten (m.n. vaste kosten zoals verzekering, hypotheek, energie/water, OZB, inkoop granen) en overige kosten (o.a. bestuur en molenkrant) heeft het bestuur m.n. kunnen betalen door giften van de Ulvenhoutse bevolking en schenkingen/steun van o.a. Stichting ’t Hofflandt, Jumbo en Nationale Nederlanden, door huuropbrengsten en door fors gestegen verkoop van molenproducten. Steeds meer mensen weten de molen op zaterdag te vinden voor het kopen van typische eigen molen producten zoals meel, brood, worstenbroodjes, eierkoeken, molenbier en geschenkmanden !

Het resultaat in 2016 is door de renovatie van de loods negatief uitgekomen en kan gedekt worden uit eigen middelen. Het resultaat zonder renovatie is gelukkig positief en biedt een mooi perspectief voor de toekomst. Dit met name dankzij de steun van de Ulvenhoutse bevolking en ondernemingen, waarvoor onze grote dank! Met uw hulp kan de stichting de instandhouding van de molen voor de toekomst blijven waarborgen.